خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

تعمیر، نگهداری و پشتیبانی

Maintenance اصولی مهمترین عامل تأثیر گذار کاهش زمان توقفات فنی دستگاه و افزایش راندمان حفاری می باشد با برنامه ریزی مدون و اجرای دقیق اصول سرویس و  نگهداری  دستگاه علاوه بر اینکه می توان عمر مفید تجهیزات را تا حد قابل توجهی افزایش داد ، امکان تشخیص و پیش بینی بروز مشکلات نیز وجود خواهد داشت  و از این طریق می توان پیش بینی بروز مشکلات نیز وجود خواهد داشت و از این طریق می توان پیش از بروز صدمات جدی به دستگاه و سیستم های مختلف آن اقدامات لازم را انجام داد .
به حداقل رساندن زمان توقفات فنی دستگاه با بهره گیری از سیستم سرویس و نگهداری مناسب هدفی است که این شرکت همواره در پروژه های اجرایی خود دنبال می کند .
شرکت تونل ساز ماشین  با طرح بازدیدهای دوره ای جهت مشتریان خود و ارائه گزارش های فنی از وضعیت دستگاه تجربه خود در این زمینه را در اختیار آنها قرار می دهد .