خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

تامین نیروی انسانیبکار بستن تجربه = افزایش بهره وری ، کاهش توقفات


یکی از مهترین اهداف شکل گیری شرکت تونل ساز ماشین تشکیل تیم کارشناسی مجرب جهت ارائه خدمات فنی و اجرائی به تونل های مکانیزه بوده است . از ملزومات موفقیت در اجرای پروژه ها استفاده از تجارب ارزشمند حاصله از تونل های حفاری شده است . در این راستا شرکت تونل ساز ماشین با فراهم سازی بستر مناسب جهت گردآوری این تجارب سعی در به مشارکت گذاشتن آن با مشتریان خود دارد .
این مشارکت در قالب های مختلف از سوپروایزری و کنترل عملیات اجرایی تا راهبری کامل دستگاههای TBM و تجهیزات مربوطه آن قابل اجرا خواهد بود .